Levering - kinder audiometrie Eldege Softtronics

Eldege Softtronics
Voor audiometie software en speciale hardware
Ga naar de inhoud

Levering

Leveringsvoorwaarden Eldege Softtronics momenteel gevestigd Sparrenlaan 15, 8162 CX  Epe

Artikel 1  Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst van Eldege Softtronics, hierna te noemen: verkoper, en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2  Offertes

2.1    De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Verkoper is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door koper aan verkoper schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Alle vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven.
2.2    De inhoud van catalogussen, folders en dergelijke bindt verkoper slechts indien hiernaar in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.

Artikel 3  Levering

3.1    Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van verkoper.
3.2    Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4  Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5  Deelleveringen

Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6  Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in onder meer de volgende gevallen:
indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
indien verkoper koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
bij faillissement, surséance van betaling of liquidatie van koper;
In de genoemde gevallen, doch niet hiertoe beperkt, is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van koper de hierdoor door verkoper geleden schade te vergoeden.

Artikel 7  Garantie

7.1    Verkoper garandeert dat de door hem  geleverde  zaken  van  deugdelijk  materiaal  en  met goed vakmanschap zijn vervaardigd.
7.2    Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricage-fout vertoont heeft koper recht op herstel van de zaak gedurende de garantieperiode na levering. Onder levering wordt in dit artikel verstaan de levering door koper aan zijn afnemer. Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van verkoper.
7.3    De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling.
7.4    Duur van de garantie:
Voor apparatuur geldt een garantie van 12 maanden na levering
Voor software geldt een garantie van 2 maanden na levering; deze periode kan worden verlengd door het sluiten van een onderhoudscontract. De voorwaarden voor een onderhoudscontract zijn opgenomen in “Onderhoudsvoorwaarden Programmatuur”
Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud

8.1     De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen:
8.2     Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surséance van betaling van koper is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
8.3     Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
8.4     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
8.5     Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven. Koper verplicht zich verder op eerste verzoek van verkoper:
alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
De vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 9  Gebreken; klachttermijnen

9.1     Koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-    of de juiste zaken zijn geleverd;
of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
9.2     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.
9.3      Niet-zichtbare gebreken dient koper binnen 3 dagen nadat het gebrek is ontdekt of redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 2 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.

Artikel 10  Prijsverhoging

Indien verkoper met koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: verkoper mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door koper te geschieden.

Artikel 11  Betaling

11.1     Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de bankrekening van verkoper. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is koper in verzuim; koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%.
11.2     Koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door verkoper wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.
11.3     Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 12  Incassokosten

12.1     Indien koper in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan is hij alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan verkoper verschuldigd. De kosten zullen aan koper in rekening worden gebracht conform het incassotarief, zoals dat is opgenomen in het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde en gepubliceerde schema voor advocatendeclaraties, met dien verstande dat indien de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn dan bedoeld tarief, de werkelijke kosten door koper zullen moeten worden vergoed.
12.2     Koper is verder aan verkoper de door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien verkoper en koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan, waarbij koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 13  Aansprakelijkheid

Verkoper is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
13.1        Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in art. 7. (Garantie) van deze voorwaarden.
13.2       Overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de door koper geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van schuld van verkoper. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot tweemaal het factuurbedrag waarop verkoper krachtens de overeenkomst jegens koper aanspraak heeft.
13.3        Bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14  Overmacht

14.1     Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst worden beschouwd als overmacht en kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort.
14.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;  stakingen;  storingen  in  het  verkeer;  overheidsmaatregelen  die  verkoper  verhinderen  zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en bovenmatig ziekteverzuim.
14.3     Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat verkoper tot enige vergoeding van schade, door koper of derden geleden, gehouden zal zijn.
14.4     Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
14.5     Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15  Intellectuele eigendom

Verkoper behoudt alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem geleverde zaken en de daarin vervatte en daarbij behorende programmatuur, tekeningen, ontwerpen, modellen, en dergelijke. Het is koper zonder schriftelijke toestemming van verkoper niet toegestaan genoemde zaken/gegevens te kopiëren of op welke andere wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 16  Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waarin verkoper is gevestigd. Verkoper blijft echter bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 17  Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.
Aanvullende voorwaarden programmatuur        

Artikel 1  Definitie programmatuur

Onder programmatuur wordt verstaan de door leverancier ontwikkelde softwaremodulen, tezamen met de daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De precieze inhoud van de modulen, welke op onderdelen aan wijzigingen onderhevig is, wordt bij uitsluiting bepaald door de leverancier in overleg met de gebruikers. Zodra een gebruikersvereniging is opgericht kan de inhoud in overleg worden bepaald door gebruikersvereniging en leverancier.

Artikel 2  Rechten programmatuur

2.1    De intellectuele eigendoms- en auteursrechten ter zake van de softwaremodulen berusten bij leverancier.
2.2    Leverancier verbindt zich jegens cliënt, in geval van voorgenomen verkoop van het softwarepakket, bedoelde rechten eerst aan de Gebruikersvereniging aan te bieden - indien deze op dat moment bestaat - en pas na het niet bereiken van een overeenkomst aan een derde.

Artikel 3  Gebruik programmatuur

3.1    Het gebruiksrecht van cliënt is niet exclusief.
3.2    Het is cliënt niet toegestaan diens gebruiksrecht aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.
3.3    Onder gebruik van programmatuur wordt in deze voorwaarden verstaan het gebruik van de softwaremodulen in de ruimste zins des woords.

Artikel 4  Implementatie

4.1        Leverancier zal programmatuur op voor computers leesbare media leveren op een door cliënt aan te geven adres in Nederland.
4.2        Aan de door cliënt in gebruik te nemen softwaremodulen gaat een acceptatieperiode vooraf welke maximaal 2 maanden mag duren. Hierna treedt het feitelijk gebruik in werking en ontstaat alsook de betalingsverplichting van cliënt voor het onderhoud van de programmatuur.

Artikel 5  Risico en garantie

5.1    De eenmaal geaccepteerde programmatuur is geheel voor risico van leverancier, tot zij in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een door hem ingeschakelde derde is overgegaan.
5.2    Leverancier draagt zorg voor het laden, verstrekken en betalen van de informatiedragers van de softwaremodulen. Leverancier staat er voor in dat, bij bevoegd en oordeelkundig gebruik van apparatuur, softwaremodulen en bijbehorende documentatie op een goed resultaat van de programmatuur kan worden gerekend, hetgeen tenminste inhoudt dat de gebruiksresultaten overeenstemmen met de specificaties als vermeld in de documentatie.

Artikel 6  Herstel onvolkomenheden

6.1    Leverancier zal onvolkomenheden in de programmatuur voor haar rekening herstellen binnen de garantieperiode.
6.2    Cliënt is gehouden haar reclame schriftelijk en met redenen omkleed aan leverancier kenbaar te maken.

Artikel 7  Aansprakelijkheid leverancier

7.1    Leverancier is niet aansprakelijk voor schade aan de programmatuur in geval van onbevoegd of onoordeelkundig gebruik van programmatuur of apparatuur door cliënt of diens medewerkers.
7.2    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat cliënt na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij leverancier heeft gemeld.

Artikel 8  Inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten.

8.1    Indien door derden tegen cliënt een vordering wordt ingesteld wegens beweerde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden zal zij leverancier daarvan onmiddellijk in kennis stellen.
8.2    Leverancier zal op haar kosten tegen een dergelijke vordering verweer voeren, mits cliënt haar daartoe machtigt en haar alle verlangde informatie en hulp verstrekt.
8.3    Indien bij een gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat het gebruik door cliënt inbreuk oplevert op de intellectuele eigendomsrechten van derden zal leverancier alle consequenties, met name ook die van schadevergoeding, dragen.

Artikel 9  Prijzen en betaling

Betaling dient zonder enige schuldvergelijking of korting per ommegaande te geschieden, doch uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. De cliënt kan zich niet op compensatie beroepen.
a)    40 % bij ondertekenen overeenkomst
b)    40 % bij levering
c)    20 % na acceptatie
)     Betaling onderhoudscontract na acceptatieverklaring en garantieperiode

Artikel 10  Duur van de overeenkomst

Het gebruiksrecht wordt door leverancier voor onbepaalde tijd verleend.
              
Gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden programmatuur

Artikel 1  Omschrijving van de onderhoudswerkzaamheden

1.1    Het herstellen van onvolkomenheden in de te onderhouden programmatuur en de daarbij beschikbaar gestelde documentatie.
1.2    Alle aanpassingen c.q. uitbreidingen van de programmatuur welke nodig zijn om foutloos functioneren van de softwaremodulen blijvend te kunnen garanderen, met name aanpassingen aan de wetswijzigingen, veranderingen in het vergoedingssysteem, verordeningen etc. die van invloed zijn op de overeengekomen doelstelling van de te onderhouden programmatuur. Deze aanpassingen worden binnen het kader van de programmatechnische mogelijkheden van het gebruikte ontwikkelgereedschap doorgevoerd. Tevens is hierin begrepen : het verstrekken van projectbegeleiding, documentatie en handleidingen. De aanpassingen vinden plaats binnen een redelijke tijd na publicatie van een wijziging of nieuwe wetgeving, indien mogelijk geruime tijd voor inwerkingtreding.
1.3    Vereiste aanpassingen vanwege omvangrijke wijzigingen in te hanteren Referentiemodellen van de branchevereniging kunnen buiten deze voorwaarden vallen. Hiervoor kan eventueel een vergoeding worden gevraagd.
1.4    Het verlenen van gratis telefonisch advies aan door leverancier opgeleide medewerkers van cliënt, in het bijzonder op kritische momenten die zich voor de eerste keer voordoen, zoals stroomuitval, of storingen door overmacht en de daaruit voortvloeiende herstartprocedure. De cliënt is verplicht een contactpersoon aan te wijzen.
1.5    Het herstellen van programma's, die door bedieningsfouten of programma- of machinestoringen zijn beschadigd. Eventueel onherstelbare programmadragers zullen worden vervangen en tegen het dan geldende tarief aan cliënt in rekening worden gebracht, voorzover dit niet wordt gedekt door de garantie op apparatuur of een onderhoudsovereenkomst voor apparatuur.
1.6    Niet tot deze overeenkomst behoort het herstellen van de bij cliënt in gebruik zijnde gegevensbestanden. Tevens vallen programma's die door cliënt zijn veranderd buiten deze overeenkomst, tenzij dit in overleg is geschied.
1.7    Het beschikbaar stellen van ontwikkelcapaciteit voor het aanbrengen van programmawijzigingen of -uitbreidingen, die voor de cliënt zijn gewenst. De hieraan verbonden kosten worden tegen de op dat moment geldende tarieven in rekening gebracht. Op het omzetten van gegevens uit externe bronnen, al dan niet als structurele wijziging of toevoeging, is dit lid ook van toepassing.
1.8    De bereidheid tot het opnieuw geven van instructie aan (nieuw) door cliënt aangewezen personeel. Dit is niet kosteloos.
1.9    Het ter beschikking stellen en documenteren van aanvullingen op de programmatuur welke bijdragen tot kwaliteitsverbetering.

Artikel 2  Voorwaarden voor het onderhoud

2.1    Voorwaarde voor onderhoudswerkzaamheden is het door cliënt gebruik maken van het laatst aan cliënt geleverde programmatuur. Voor onderhoudswerkzaamheden aan speciaal ten behoeve van cliënt ontwikkelde programma's dienen documentatie en source op informatiedragers door cliënt beschikbaar te worden gesteld.
2.2    Leverancier heeft het recht de onderhoudswerkzaamheden, zoals in deze overeenkomst vermeld, door derden van tenminste gelijke deskundigheid als leverancier, te laten uitvoeren.
2.3    Indien leverancier dit nodig acht dient cliënt voor de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden voldoende werkruimte te bieden en de machine met bijbehorende programmatuur zolang ter beschikking te stellen als nodig is, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen.

Artikel 3  Garantie en aansprakelijkheid

3.1    Leverancier garandeert gedurende de looptijd van deze overeenkomst, dat de betreffende programmatuur behouden blijft en adequaat functioneert, d.w.z. voldoet aan de functie-/gebruiksspecificaties.
3.2    Leverancier verplicht zich onderhoudswerkzaamheden aan de programmatuur zo spoedig mogelijk nadat deze door cliënt zijn aangevraagd uit te voeren tijdens de door leverancier gebezigde arbeidsuren. Buiten deze uren kan een opslag in rekening worden gebracht.
3.3    Wanneer leverancier haar onderhoudsverplichtingen niet overeenkomstig deze voorwaarden vervult kan cliënt de overeenkomst onmiddellijk beëindigen. De op dat moment verschuldigde vergoedingen dienen echter door cliënt alsnog te worden betaald.
3.4    Beëindiging schort nakoming van de lopende verplichtingen uit deze overeenkomst niet op. Leverancier is gehouden in een dergelijk geval teveel betaalde vergoedingen pro rata parte aan cliënt te restitueren.

Artikel 4  Duur van de overeenkomst

4.1    De overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd.
4.2    De overeenkomst kan door cliënt worden opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, onverminderd artikel 3.3 en artikel 6.

Artikel 5  Betaling

5.1    Het huidige onderhoudstarief is vermeld in prijslijst van de softwaremodulen. De hoogte kan worden beïnvloed door externe factoren.
5.2    Het onderhoudstarief, verhoogd met de dan geldende omzetbelasting (BTW) wordt op 2 januari van elk jaar in rekening gebracht en dient onmiddellijk te worden voldaan. Voor het eerste jaar geldt dat direct na de acceptatieverklaring van cliënt een evenredig deel, voor de periode tot het einde van het kalenderjaar, wordt gefactureerd eveneens verhoogd met de dan geldende omzetbelasting.

Artikel 6  Tussentijdse beëindiging

6.1    Indien één van beide partijen één of meer van diens uit deze overeenkomst respectievelijk voorwaarden voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van één der partijen, is de andere partij gerechtigd zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst als ontbonden of opgeschort te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
6.2    In geval één van de in lid 6.1 genoemde omstandigheden zich bij cliënt voordoet zullen alle vorderingen van leverancier op cliënt terstond opeisbaar zijn en heeft leverancier het recht ook alle andere overeenkomsten met cliënt op te schorten of te ontbinden.

Artikel 7  Diverse bepalingen

7.1    Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
7.2    Mochten delen van deze overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen in die zin dat in zijn geheel de strekking van deze overeenkomst behouden blijft.
7.3    Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in rechtstreeks of zijdelings verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht naar de regelen van absolute competentie bevoegde rechter in arrondissement Arnhem, zo mogelijk in een kort geding.

Terug naar de inhoud