Eldege kinder audiometrie - kinder audiometrie Eldege Softtronics

Eldege Softtronics
Voor audiometie software en speciale hardware
Ga naar de inhoud
 
Welkom bij Eldege Softtronics en kinderaudiometrie.
 
Deze website gaat over alle mogelijkheden die onze hard- en software biedt voor de kinder audiometrie. Om bij de kinderen betrouwbare testresultaten te krijgen heeft in de ontwikkeling van deze soft- en hardware de medewerking van het kind centraal gestaan. Er zijn veel mogelijkheden in deze software ingebouwd om de test voor het kind zo uitdagend en aantrekkelijk mogelijk te maken om maximale medewerking van het kind te realiseren! Immers de medewerking van het kind is uitermate belangrijk, een kind dat niet mee werkt heeft tot gevolg dat er geen meetresultaten zijn en het kind later nog eens terug moet komen. U vindt in onze software dan ook veel extra beloningsmogelijkheden tot aan mogelijkheden voor het kind om de test zelf als een soort spelletje te spelen, met na de test alle meetresultaten in beeld.
De testen kunnen geheel automatisch worden afgenomen en de meeste testen hebben een random functie waardoor één lijst voldoende is voor een onbeperkt aantal testen! Ook kan gemakkelijk eigen testmateriaal worden gebruikt of een eigen sublijst van een bepaalde test worden samengesteld. De software is door de vele opties en uitgebreide mogelijkheden goed in uw testomgeving op te nemen. De hardware is heel uitgebreid met ondersteuning van 3D beloningboxen EN monitoren. Bediening gaat via voetpedalen of toetsenbord of aanraakscherm, aan u de keuze. Op de overige pagina's van deze website wordt alles uitgebreid weergegeven.

Voor een korte presentatie over de laatste software ontwikkelingen klik hier

NB   Deze website is nog niet compleet, maar wordt steeds completer gemaakt, Als u iets nog niet vindt,
         kijk dan later, of neem voor meer informatie contact op met Eldege Softtronics.


Terug naar de inhoud